Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Weddings by Anita

DEFINITIES

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Weddings by Anita, gevestigd te Bergmolen 22, 4133GE Vianen. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer: 72792981

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht geeft tot het organiseren van de bruiloft of een event.

Leveranciers: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Weddings by Anita te organiseren bruiloft, verloving of jubileum.

 

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes aangeleverd Weddings by Anita alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat na aanvaarding voor betreffende partijen bindend is.
2.3 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.4 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Weddings by Anita digitaal retour – van handtekening voorzien  –  is ontvangen en/of door Weddings by Anita en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Weddings by Anita retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Weddings by Anita zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Weddings by Anita verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.5 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2.7 Elke tussen opdrachtgever en Weddings by Anita gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Weddings by Anita de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt.
2.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.9 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Weddings by Anita. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Weddings by Anita overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Weddings by Anita gewenste vorm en wijze aan Weddings by Anita ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Weddings by Anita onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Weddings by Anita ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Weddings by Anita het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.5 De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Weddings by Anita overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Weddings by Anita om de opdracht correct uit te voeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Weddings by Anita het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
4.3 Indien door Weddings by Anita of door Weddings by Anita ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Weddings by Anita de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6 – HONORARIUM
6.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Weddings by Anita gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6.2 Het honorarium van Weddings by Anita is exclusief onkosten van Weddings by Anita en exclusief declaraties van door Weddings by Anita ingeschakelde derden.
6.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

Artikel 7 – BETALING
7.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Weddings by Anita anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt een maand voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum een tweede factuur voor 40%, van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur conform definitief budget op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Weddings by Anita ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien derhalve Weddings by Anita na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.
7.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Weddings by Anita daartoe aanleiding geeft, is Weddings by Anita gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Weddings by Anita te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Weddings by Anita gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Weddings by Anita uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 8 Klachten
8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Weddings by Anita. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Weddings by Anita in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Weddings by Anita de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal Weddings by Anita slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 9 Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1 Weddings by Anita heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Weddings by Anita kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Weddings by Anita gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst dien ten gevolgen wordt ontbonden zijn de vorderingen van Weddings by Anita op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Weddings by Anita de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken conform de wet en overeenkomst.
9.4 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Weddings by Anita gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 80% van de totale som van de opdracht bij opzegging vanaf 1 tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging vanaf 1 tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum.
9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Anita’s Wedding & Events, zal Weddings by Anita in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Weddings by Anita zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Weddings by Anita kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Weddings by Anita onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Weddings by Anita voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Weddings by Anita die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Weddings by Anita slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2.500, zegge tweeduizendvijfhonderd euro.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Weddings by Anita aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Weddings by Anita toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Weddings by Anita is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Weddings by Anita gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Weddings by Anita voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Weddings by Anita onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen aan grove nalatigheid van Weddings by Anita en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
10.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Weddings by Anita voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
10.6 Weddings by Anita is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Weddings by Anita of derden.

 

Artikel 11 – INTERNETGEBRUIK
11.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Weddings by Anita op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Weddings by Anita als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Weddings by Anita stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als Weddings by Anita zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of Weddings by Anita ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

Artikel 12 – NAWERKING
12.1 De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zal blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 13 – OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Weddings by Anita niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
13.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Weddings by Anita op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Weddings by Anita bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
13.3 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 – GEHEIMHOUDING
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15 – INTELECTUELE EIGENDOM
15.1 Weddings by Anita behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
15.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Weddings by Anita, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Weddings by Anita toegestaan.

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Weddings by Anita is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Weddings by Anita, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.